{ای پی آی}

در صورتی که نیاز به ای پی آی جهت کوتاه کردن لینک های خود دارید، درخواست خود را از طریق تیکت، برای ما ارسال کنید


ایجاد

پارامتر ها

نام نوع توضیحات
api key string your api key
url string Base64 encoded version of your long url. base64_encode() in PHP.

مقدار بازگشت

نام نوع توضیحات
url_id int The unique id value of making URL
short_url string Short URL including the domain name.
part_short_url string Short URL without the domain name.
original_url string Original long url
date_create string Date created. In the format dd.mm.YYYY hh:mm:ss

درخواست نمونه

jQuery.noConflict()(function($){
  $(document).ready(function (e) {
    var url = 'https://i.radib.com/api/v1/api.php';
    var url_long = '<?php echo base64_encode("https://i.radib.com");?>';
    $.get
     (
       url,'api_key=YOUR_API_KEY&url='+url_long,function(result,status)
        {
          alert(result.data.url_id+'||'+
              result.data.short_url+'||'+
              result.data.part_short_url+'||'+
              result.data.original_url+'||'+
              result.data.date_create);		
        },
        "json"
    );
  });
});  
  

درخواست پاسخ

{
  "status":200,
  "data":{
   "url_id":"1",
   "short_url":"https://i.radib.com/P87Ayv",
   "part_short_url":"P87Ayv",
   "original_url":"https://i.radib.com",
   "date_create":"24.10.2020 03:36:22"
  }
}
  
غیر فعال
نام نوع توضیحات
api key string your api key
disable_url string Base64 encoded version of your short url. base64_encode() in PHP.

مقدار بازگشت

نام نوع توضیحات
url_id int The unique id value of URL
short_url string Short URL including the domain name.
status string Short url status.
date_create string Date created. In the format dd.mm.YYYY hh:mm:ss

درخواست نمونه

jQuery.noConflict()(function($){
  $(document).ready(function (e) {
    var url = 'https://i.radib.com/api/v1/api.php';
    var url_short = '<?php echo base64_encode("https://i.radib.com/P87Ayv");?>';
    $.get
     (
       url,'api_key=YOUR_API_KEY&disable_url='+url_short,function(result,status)
        {
          alert(result.data.url_id+'||'+
              result.data.status+'||'+
              result.data.short_url+'||'+
              result.data.date_create);		
        },
        "json"
    );
  });
});  
  

درخواست پاسخ

{
  "status":200,
  "data":{
   "url_id":"1",
   "status":"disabled",
   "short_url":"https://i.radib.com/P87Ayv",
   "date_create":"24.10.2020 03:36:22"
  }
}
  
فعالسازی
نام نوع توضیحات
api key string your api key
enable_url string Base64 encoded version of your short url. base64_encode() in PHP.

مقدار بازگشت

نام نوع توضیحات
url_id int The unique id value of URL
short_url string Short URL including the domain name.
status string Short url status.
date_create string Date created. In the format dd.mm.YYYY hh:mm:ss

درخواست نمونه

jQuery.noConflict()(function($){
  $(document).ready(function (e) {
    var url = 'https://i.radib.com/api/v1/api.php';
    var url_short = '<?php echo base64_encode("https://i.radib.com/P87Ayv");?>';
    $.get
     (
       url,'api_key=YOUR_API_KEY&enable_url='+url_short,function(result,status)
        {
          alert(result.data.url_id+'||'+
              result.data.status+'||'+
              result.data.short_url+'||'+
              result.data.date_create);		
        },
        "json"
    );
  });
});  
  

درخواست پاسخ

{
  "status":200,
  "data":{
   "url_id":"1",
   "status":"enable",
   "short_url":"https://i.radib.com/P87Ayv",
   "date_create":"24.10.2020 03:36:22"
  }
}
  
اطلاعات
نام نوع توضیحات
api key string your api key
enable_url string Base64 encoded version of your short url. base64_encode() in PHP.

مقدار بازگشت

نام نوع توضیحات
url_id int The unique id value of URL
long_url string The original decoded long url.
short_url string Short url part. (excluding domain name)
create_time string Date created. In the format dd.mm.YYYY hh:mm:ss
clicks int Total visits
preview_img string Link on the preview image
qr_img string Link to image qr-code
favicon string Link to the favicon
status string Short url status.
password bool Whether the url needs a password to access.

درخواست نمونه

jQuery.noConflict()(function($){
  $(document).ready(function (e) {
    var url = 'https://i.radib.com/api/v1/api.php';
    var url_short = '<?php echo base64_encode("https://i.radib.com/P87Ayv");?>';
    $.get
     (
       url,'api_key=YOUR_API_KEY&info_url='+url_short,function(result,status)
        {
          alert(result.data.url_id+"||\n"+
            result.data.long_url+"||\n"+
            result.data.short_url+"||\n"+
            result.data.create_time+"||\n"+
            result.data.clicks+"||\n"+
            result.data.preview_img+"||\n"+
            result.data.qr_img+"||\n"+
            result.data.favicon+"||\n"+
            result.data.status+"||\n"+
            result.data.password);		
        },
        "json"
    );
  });
});  
  

درخواست پاسخ

{
  "status":200,
  "data":{
   "url_id":"1",
    "long_url":"https://i.radib.com",
    "short_url":"P87Ayv",
    "create_time":"24.10.2020 03:36:22",
    "clicks":"63",
    "preview_img":"https://i.radib.com/images/i.radib.com.png",
    "qr_img":"https://i.radib.com/qrcodes/P87Ayv.png",
    "favicon":"https://i.radib.com/favicons/i.radib.com.ico",
    "status":"enable",
    "password":"true"
  }
}
  
لیست

پارامتر ها

نام نوع توضیحات
api key string your api key
list boolean true

مقدار بازگشت

نام نوع توضیحات
short_url string Short URL including the domain name.

درخواست نمونه

jQuery.noConflict()(function($){
  $(document).ready(function (e) {
    var url = 'https://i.radib.com/api/v1/api.php';
    $.get
     (
       url,'api_key=YOUR_API_KEY&list_url=true',function(result,status)
        {
          alert(result.data.short_url);		
        },
        "json"
    );
  });
});  
  

درخواست پاسخ

{
  "status":200,
  "data":{
   "short_url":{
   		"https://i.radib.com/P87Ayv",
        "https://i.radib.com/sdw12v",
        "https://i.radib.com/P415av"
   		}
  }
}